Kalkstad Lenstads vägsamfällighet

Kallelse till ordinarie årsmöte 2024

Tid 7 juli kl 18:00

Plats: Ölands folkhögskola, sal Märta

Förslaget till nya stadgar, enligt beslut 2024-04-14

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Dagordningen
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare
 5. Fastställa röstlängd
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag till nya stadgar
 11. Styrelsens förslag till budget
 12. Beslut om arvode till nästkommande styrelse och revisorer
 13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
  Nya stadgarna: Styrelsen ska bestå av tre – fem (3 – 5) ledamöter och högst två (2) suppleanter.
 14. Val av ordförande fram till årsmötet 2025
 15. Val av två ledamöter fram till årsmötet 2026
 16. Val av en suppleant, fram till årsmötet 2025
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant fram till årsmötet 2025
 18. Val av valberedning, varav en sammankallande
 19. Övriga frågor
 20. Mötet avslutas

Välkomna

Helena Ervenius
ordförande

STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET MAJ 2023 - APRIL 2024

Helena Ervenius. ordförande
John Johansson, sekreterare
Michael Waldén, kassör
Per Snöberg, ledamot
Linda af Geijerstam, ledamot

Björn Nilsson, suppleant
Dan Lindgren, suppleant
Gerard Cassidy, suppleant

Revisor och revisorssuppleant

Henrik Gunnarsson, revisor
Bertil Karlsson, revisor

Anders Moberg, revisorssuppleant
Leif Gunnarsson, revisorssuppleant

Protokollen

Protokollen finns att läsa genom att klicka på länkarna till höger.

Vägsamfälligheten

Organisationsnummer 717922-3412
Bankgiro 5834-6743
Adress: c/o Helena Ervenius, Lenstad 205, 386 93 Färjestaden

 

Besiktningar och avtal

Årsmöten

Styrelseprotokoll

 

 

 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers