Blog

Kalkstad Lenstads vägsamfällighet

Bakgrund till möte 2022 01 23

Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommen beslutade 2021-03-01 följande:

”Från och med årsskiftet 2021/2022 upphävs alla tidigare beslut avseende drift och underhåll av enskilda vägar inom Mörbylånga kommun. Ansvar för drift och underhåll återgår till organiserad väghållare förutom snöröjning som utförs i kommunal regi för säkrad framkomlighet.”

Vår vägsamfällighet bildades den 17 februari 1958 och föreningen har inte varit aktiv på många år, eftersom kommunen har skött vägen. Den väg det handlar om framgår av nedanstående karta.

Jag har varit i kontakt med kommunen, Trafikverket och Lantmäteriet och fått följande information:

Kommunen, Christina Hysing Borrhed.

Kommunen kan, mot ersättning, anlitas som entreprenör och fortsätter på samma sätt som tidigare. De kostnader som uppstår är t.ex. röjning av vägområdet, lagning av så kallade potthåll i asfalten. Gatubelysningen ansvarar kommunen för, utan någon direkt kostnad för boende utmed vägen.

Trafikverket, Tomas Olofsson

Driftbidraget 2020 uppgår till 34099 kr och indexeras årligen. Kalkstad-Lenstad-vägen är klassad som ”Mellan” med hänsyn tagen till antal mantalskrivna (26) samt fritidsboende (13) fastigheter. För en ”Mellanväg” kan man inte söka särskilda bidrag t.ex. omasfaltering, men får i stället ett något högre driftbidrag.

Gatorna i Kalkstad och Lenstad är inte berättigade till statsbidrag, eftersom sträckan måste överstiga 500 m ut till den bidragsgivna vägen.

Tomas Olofsson rekommenderar oss att förnya vår vägsamfällighet och bilda en gemensamhetsanläggning via Lantmäteriet.

Lantmäteriet, Anneli Hedin

”Om man vill ansöka om att bilda en gemensamhetsanläggning för tex. väg görs ansökan om anläggningsförrättning.

Rätt att ansöka har man på egen hand, men det är att föredra att Ni ansöker tillsammans i det fall ansökan skulle komma att återtas eller avvisas, då man som sökanden står kostnaden (fast belopp samt nedlagd tid) på egen hand i det läget. Läs gärna mer på vår hemsida via denna länk. Där finner Du även uppgift om våra avgifter och timtaxor. Vi kan inte på förhand uppskatta kostnaden för denna typ av ärende då förutsättningarna kan vara så varierande för olika ärenden, det kan göras först när ansökan inkommit och handläggare har tilldelats ärendet. Dock är det sällan en anläggningsförrättning understiger 50tkr. Vi har heller ingen beräknad snittid gällande handläggningstiden för anläggningsförrättningar, men görs ansökan så bevaka att Ni får ett bekräftelsebrev på att vi har mottagit ansökan (kommer inom ca 3 veckor) så får man en uppskattad handläggningstid av sedermera ansvarig handläggare när sådan tilldelats ärendet.”

Reflexioner av Helena Ervenius

Totala antalet fastigheter (både bebyggda och obebyggda) är, enligt min uppfattning:

Skogsby 14

Kalkstad 41

Kalkstad Juta 2

Lenstad 19

Smedsgärde 3

Summa 79

Det är fler än vad Trafikverket anser och vi får höra med Trafikverket om det påverkar klassningen. Dessutom finns det fastighetsägare på andra ställen som nyttjar vägen, t.ex. Skogsbykliniken och allmänheten till naturreservaten.

Gemensamhetsanläggning

Om vi bildar en gemensamhetsanläggning är det fastigheten som är medlem och den som äger fastigheten är skyldig att betala avgifter och kostnaderna för Lantmäteriets arbete. Vid en sådan förrättning kan vägarna i Kalkstad och Lenstad ingå i anläggningen samt även grusvägen till Smedsgärde.

Enligt Anläggningslagen (1973:1149) SFS 2020:368 gäller:

”15 §   Grunderna för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggnings utförande fastställes vid förrättningen. För varje fastighet anges andelstal, som bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den nytta fastigheten har av anläggningen. Inlöses mark för endast vissa av deltagarna i anläggningen, fastställes grunderna för fördelning av kostnaderna för inlösen särskilt.

Andelstal fastställes även i fråga om kostnaderna för anläggningens drift. Sådant andelstal bestämmes efter vad som är skäligt med hänsyn främst till den omfattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen. Om det är lämpligt, kan föreskrivas att kostnaderna i första hand skall fördelas genom att avgifter uttages för anläggningens utnyttjande. Grunderna för beräkningen av sådana avgifter fastställes vid förrättningen.”

Vi behåller vår nuvarande vägsamfällighet
Om vi inte gör någonting, mer än väljer en styrelse för vår befintliga vägsamfällighet, är det bara den statsbidragande vägen som ingår. Vi bör komma överens om en årlig avgift, för att säkerställa framtida större underhåll av vägen. Notera att vid förrättningen 1958 tilldelades fastigheterna andelstal efter nyttjandegrad. Dessa andelstal måste uppdateras.

Vägarna i Kalkstad respektive Lenstad hanteras av respektive byinvånare. Detsamma gäller vägen mellan Lenstad och Smedsgärde.

Eftersom det är länge sedan vår vägsamfällighet bildades finns vi inte med i lantmäteriets register, men bör nog vara det.

Aktuella webbsidor

https://www.morbylanga.se/Trafik--Resor/Gator-och-vagar/Enskild-vag

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/driva-en-samfallighetsforening/

Lenstad 2021-12-05

Helena Ervenius

Åter till startsidan >>> 

Kalkstad Lenstads vägsamfällighet

Ordinarie årsmöte 2024

Tid 7 juli kl 18:00

Plats: Ölands folkhögskola

Förslaget till nya stadgar, enligt beslut 2024-04-14

STYRELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET MAJ 2023 - APRIL 2024

Helena Ervenius. ordförande
John Johansson, sekreterare
Michael Waldén, kassör
Per Snöberg, ledamot
Linda af Geijerstam, ledamot

Björn Nilsson, suppleant
Dan Lindgren, suppleant
Gerard Cassidy, suppleant

Revisor och revisorssuppleant

Henrik Gunnarsson, revisor
Bertil Karlsson, revisor

Anders Moberg, revisorssuppleant
Leif Gunnarsson, revisorssuppleant

Protokollen

Protokollen finns att läsa genom att klicka på länkarna till höger.

Vägsamfälligheten

Organisationsnummer 717922-3412
Bankgiro 5834-6743
Adress: c/o Helena Ervenius, Lenstad 205, 386 93 Färjestaden

 

Besiktningar och avtal

Årsmöten

Styrelseprotokoll

 

 

 

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers